Obchodné podmienkyVšeobecné obchodné podmienky Eftech s.r.o.

Tieto všeobecné podmienky (“Všeobecné obchodné podmienky”) sa vzťahujú na obchodné záväzkové vzťahy podľa zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (“Obchodný zákonník”) medzi spoločnosťami Eftech, s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava – mestská časť Rača, IČO: 51 420 635 a zákazníkom. Zmluvné vzťahy medzi spoločnosťou Eftech, s.r.o.a zákazníkom sa riadia Obchodným zákonníkom, ak nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo v uzavretých zmluvách medzi spoločnosťou Eftech, s.r.o.a zákazníkom uvedené inak.

Objednávka 

Zmluvný vzťah medzi spoločnosťou Eftech, s.r.o.a zákazníkom vzniká na základe ponuky a objednávky,  odsúhlasenej spoločnosťou Eftech, s.r.o.a zákazníkom, ak nie je uzavretá písomná zmluva. Objednávkou, odsúhlasením ponuky zákazník potvrdzuje, že sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil a súhlasí s nimi. Objednávky sa prijímajú len v písomnej forme, nie v ústnej, t.j. poštou, elektronicky. Zákazníkovi sa účtujú dohodnuté ceny podľa platnej ponuky,ak nie sú ponukou dohodnuté inak. Tieto ceny sa uvádzajú na potvrdenej objednávke, ako aj predpokladaný termín dodania. Pokiaľ zákazník požaduje špeciálne prevedenie filtrov a ostatných produktov, je nutné v objednávke ich presne špecifikovať. Takisto aj požiadavky ako napr. na Technické listy.

Potvrdenie objednávky 

Objednávky potvrdzuje spoločnosť Eftech, s.r.o. vždy písomne poštou alebo e-mailom.

Ceny

Ceny sú stanovené ponukou spoločnosti Eftech, s.r.o. a sú záväzné, ak nie je dohodnuté inak. Spoločnosť Eftech, s.r.o. si vyhradzuje právo určovať ceny na základe aktuálnych podmienok v čase dopytovania.

Dodanie  

Dodanie sa realizuje buď prepravnou službou, alebo osobným odberom. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, prepravné náklady hradí zákazník.

Výhrada vlastníctva

Všetok dodaný tovar zostáva majetkom spoločnosti Eftech, s.r.o. až do uhradenia celej ceny za dodaný tovar zákazníkom. Zákazník je povinný spoločnosť Eftech, s.r.o. okamžite informovať o každom jej ohrození práv voči tovaru, ktorý zostáva v jej vlastníctve, predovšetkým o zriadení zadržovacieho práva a iných druhoch obmedzení práv. Ak si zákazník nesplní svoje záväzky v plnom rozsahu voči spoločnostiEftech, s.r.o.,zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 12 % z dlžnej čiastky. Zaplatenie zmluvnej pokuty nijako neovplyvňuje právo spoločnosti Eftech, s.r.o. na náhradu spôsobenej škody a právo na vyrovnanie záväzkov.

Platobné podmienky 

Faktúra (daňový doklad) má náležitosti daňového dokladu podľa zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra je splatná bez akýchkoľvek zrážok do 30 kalendárnych dní od dátumu odoslania, ak nie je dohodnuté inak.  Platobná povinnosť zákazníka je splnená až vtedy, keď je fakturovaná suma v plnej výške pripísaná na účet spoločnosti Eftech, s.r.o..

Úrok z omeškania pri neskorej platbe zákazníka je 0,05 % z celkovej fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Pri uzatváraní prvého zmluvného vzťahu s novým zákazníkom si spoločnosť  Eftech, s.r.o.. vyhradzuje právo žiadať úhradu ceny od zákazníka vopred. Platbu vopred môže spoločnosť Eftech, s.r.o. vyžadovať tiež v prípade, že zákazník nemá uhradenú predchádzajúcu faktúru, alebo v prípade pochybnosti o platobnej schopnosti zákazníka.  

Zákazník môže zrušiť ešte nesplnenú objednávku písomným oznámením  spoločnosti Eftech, s.r.o.a zaplatením odstupného vo výške 50 % z ceny neodobraného tovaru.Objednávky na výrobky zhotovené na zákazku nie je možné zrušiť.

Servis a poradenstvo

Spoločnosť Eftech, s.r.o.poskytuje svojim zákazníkom podľa možností čo najlepšiu podporu v špecifikáciách, optimalizovaní ich požiadaviek a užívateľsko-technické rady v rámci daných možností. Pri nesprávnej manipulácii s tovarom alebo pri jeho nesprávnom používaní nenesie spoločnosť Eftech, s.r.o. zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody.

Záručné a reklamačné podmienky

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol dodaný spoločnosťou Eftech, s.r.o. a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.                                                           

2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania)  na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.

3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. 

5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu alebo určeniu tovaru podľa návodu, 

d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar, 

e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, 

f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. 

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. 

7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba opotrebenia, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha alebo to vyplýva z dodržania technických parametrov. 

8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. Reklamáciu je vhodné zaslať písomne (poštou) alebo osobne.

9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne. 

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo         dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový. 

11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,

b. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,

c. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezávadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti, 

d. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať, 

e. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. 

12. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.  

13. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený. 

14. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho. 

Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou  Eftech, s.r.o  a zákazníkom a platia v plnom rozsahu, ak nebolo v zmluve dohodnuté inak. Akékoľvek iné podmienky platia iba vtedy ak ich spoločnosť Eftech, s.r.opísomne potvrdila.